Nano bảo vệ bề mặt vật liệu:
http://www.nanoprotech.ru/
Thiết bị chữa cháy tự động:
http://www.flamark.hr
Thiết bị sản xuất nước sạch từ không khí:
http://www.cleanwater.com
http://www.hendrxwater.com
http://droughtmasters.net
Thiết bị IT:
http://www.alfa.com.tw
http://www.oscoousb.com
Máy phát điện
http://www.cummins.com
Nguồn lưu điện:
http://www.gamatronic.com
http://www.APC.com
http://www.kehua.com
Ắc Quy
http://www.sacredsun.com
http://www.vision-batt.vn